Ý nghĩa của "Mồng 1 Tết Cha, mồng 2 Tết Mẹ, mồng 3 Tết Thầy" Đây là nếp sống đẹp của người Việt vào những ngày đầu năm mới. Nếp sống ấy đã thành quen thuộc, thành cha truyền con nối từ ngàn đời nay.
Bình luận mới nhất